Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Artkor-jewellery

 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem Sklepu ARTKOR-JELLEWERY.PL  jest firma ARTKOR.

Adres:                  Niepodległości 34

                           62-310 Pyzdry

Tel./Fax:              +48 506 106 704        

E-mail:                 admin@artkor-jewellery.pl

NIP:                     789-150-66-72 

REGON:                    634135982 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki artkor-jewellery, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. artkor-jewellery posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.
 3. Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W przypadku zawarcia przez artkor-jewellery umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 5. Wymagania techniczne
  1. Artkor-jewellery świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.
  2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Artkor-jewellery. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.
  3. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Artkor-jewellery z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Artkor-jewellery w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów.
  4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Artkor-jewellery, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Rejestracja w Sklepie
  1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Artkor-jewellery tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
  3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Artkor-jewellery a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
  4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Artkor-jewellery drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail admin@artkor-jewellery.pl.  My dołożymy wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.
  5. Klient może rozwiązać zawartą z Artkor-jewellery umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: admin@artkor-jewellery.pl Po upływie okresu wypowiedzenia Artkor-jewellery usunie Konto Klienta.
 7. Warunki sprzedaży
  1. Klientem Artkor-jewellery może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami Artkor-jewellery mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.
  2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.
  3. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:

a)             Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,

b)            następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,

c)             w Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),

   8. Podane ceny są cenami Brutto.

 1. Artkor-jewellery wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego Artkor-jewellery).
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między Artkor-jewellery a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie IV. 4 . powyżej.
 3. Klient, zastrzeżeniem punktu VII.4 poniżej, może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez Artkor-jewellery na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Artkor-jewellery informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: admin@artkor-jewellery.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: +48 506 106 704, podając numer zamówienia.
 4. Ceny Produktów podane są w wybranej przez Klienta walucie. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 5. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie, nie przekracza on jednak nigdy 30 dni roboczych.
 6.  Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 7. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.
 8. Płatności i dostawa
  1. Artkor-jewellery dopuszcza następujące sposoby płatności:

(a)          przedpłata na rachunek bankowy Artkor-jewellery (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu),

(b)          płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty),

(c)

           2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Karty Płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- Mastercard electronic

- Maestro

 

 1. W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Artkor-jewellery nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem).
 2. Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. 
 3. Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne
  1. Klientowi, będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem punktu VI.2. poniżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  2. Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
  3. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  4. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu. Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  5. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
  6.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy (jednak nie wcześniej, niż otrzymamy zakupiony przez Państwa towar).
  7. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@artkor-jewellery.pl. Artkor-jewellery udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
  8. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:

a)             obniżenie ceny Produktu,

b)            wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,

c)             odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

 1. Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej na dany Produkt oraz danych potrzebnych do wykonywania uprawnień z gwarancji (w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady) znajduje się pod konkretnym Produktem w Sklepie.  Jeśli udzielono gwarancji na Produkt, gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, o których mowa powyżej.
 2. Pakiety promocyjne
  1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego. Kody rabatowe mają określony czas ważności, po upływie którego nie można już skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
  2. Artkor-jewellery może proponować określone na stronie internetowej Sklepu pakiety promocyjne indywidualne i ogólne
 1. Promocje Sklepu nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 2. Ochrona danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Artkor-jewellery, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  3. Artkor-jewellery przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
  4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Newsletter
  1. Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi „Newsletter” kontaktując się z Artkor-jewellery pod adresem: admin@artkor-jewellery.pl lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Artkor-jewellery zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
  2. O zmianie Regulaminu Artkor-jewellery poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu przez Artkor-jewellery, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  5. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl